Skip to Main Content »

Search Site
Stempelmakers sinds 1881 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Tel. 073 - 521 22 90 • verkoop@verhees.nl

Algemene en Leveringsvoorwaarden

 • Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Verhees art stamps zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 's-Hertogenbosch onder nummer [nummer] en zullen door ons op verzoek worden toegezonden. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Verhees art stamps worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Verhees art stamps ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 • Overeenkomst 2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Verhees art stamps en is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Verhees art stamps dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 • Prijzen/Aanbiedingen 3.1 Alle aanbiedingen van Verhees art stamps zijn vrijblijvend en Verhees art stamps behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro's, exclusief BTW (tenzij anders aangegeven) en exclusief verzendkosten.
 • Retourzendingen 4.1 Alle artikelen kunt u binnen 7 dagen na ontvangst zondermeer retourneren waarna u uw geld terug krijgt, met uitzondering van de verzend- en administratiekosten. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij Verhees art stamps worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. 4.2 U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kan je dit binnen 7 dagen melden per e-mail aan Verhees art stamps onder vermelding van het ordernummer of factuurnummer in het onderwerp van uw e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Verhees art stamps zal het artikel vervangen of uw betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen. 4.3 In het uitzonderlijke geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Verhees art stamps zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. 4.4 Indien u iets terug stuurt, volg dan deze stappen:
• Stuur een e-mail naar info@verhees.nl, zodat wij uw zending verwachten. LET OP: Vermeld in het onderwerp van uw e-mail het ordernummer of het factuurnummer dat u via e-mail hebt ontvangen.
• Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden. 
• Adresseer de zending.
 • Betalingen 5.1 Betaling dient vooraf te geschieden, via iDeal of PayPal zonder korting of compensatie, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 5.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Verhees art stamps bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (Euro 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien Verhees art stamps haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Verhees art stamps om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. 5.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Verhees art stamps gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 5.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Verhees art stamps.
 • Levering 6.1 De door Verhees art stamps opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. 6.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
 • Eigendomsvoorbehoud 7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Verhees art stamps verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
 • Reclames en aansprakelijkheid 8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Verhees art stamps daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. 8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Verhees art stamps de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Verhees art stamps te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. 8.4 Verhees art stamps is niet aansprakelijk voor de kosten die ontstaan als gevolg van tekst- of afbeeldingsfouten. Indien een een zetfout door Verhees art of stamps wordt gemaakt zal zij zorgen voor het herstel van deze fout. Door de klant zelf gemaakte zetfouten of foutief opgegeven teksten, komen voor rekening van de Klant. De hoogte van de aansprakelijkheid kan nooit hoger zijn dan de waarde van het product.
 • Elektronische communicatie en bewijs 9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Verhees art stamps (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Verhees art stamps niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Verhees art stamps. 9.2 De administratie van Verhees art stamps geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.
 • Overmacht 10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Verhees art stamps in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Verhees art stamps gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Verhees art stamps kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 • Diversen 11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Verhees art stamps in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Verhees art stamps vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 11.2 Verhees art stamps is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter 12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 • Overige 13.1 KvK nr.: 17230554. 13.2 Rabobank: 121643026

 

Mijn winkelwagen

Er zijn geen items in uw winkelwagen

Bekijk ook eens:

Formaat van de afdruk: 90 x 20 mm
Vorm van de opdruk: rechthoekig

Normale prijs: € 326,82

Speciale Prijs: Excl. BTW: € 243,09 Incl. BTW. € 294,14

Formaat van de afdruk: 55 x 10 mm
Vorm van de opdruk: rechthoekig

Normale prijs: € 241,52

Speciale Prijs: Excl. BTW: € 179,64 Incl. BTW. € 217,36